Milletvekili

Milletvekili Maaşı

Etiketler: , , , , , , , ,

Türkiye Cumhuriyeti milletvekili maaşı.

Ayda 9,500 TL maaş ,2 yılda emeklilik hakkı, emekli olunca ömür boyu aylık 6 bin TL maaş.

Milletvekili Olma şartları

Etiketler: , , , , , ,

MADDE 76. – Otuz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
(Değişik : 27.12.2002 – 4777/1 md.) En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.
Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

Milletvekili Nasıl Seçilir ?

Etiketler: , , , , , , ,

Milletvekili seçilmek için aranılan kriterlere uygun olmak gerekir. Milletvekili olmak için herhangi bir partiye üye olmadan da bağımsız bir şekilde milletvekili olunabilir. Milletvekili olma şartları için olan bölümümü ziyaret ederek daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Milletvekili Görevleri

Etiketler: , , , , ,

Milletvekilleri TBMM’nin üyesi olarak Mecliste görev yaparlar.

TBMM’nin başlıca görev ve yetkileri ise, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. Anayasa ve yasalarda belirtilen diğer görevleri yapmaktır.

Diğer yandan Milletvekilleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.

Bütün bunlar Anayasamızda milletvekilleri için tanımlanan görevlerdir. Ancak bunun dışında kamu vicdanı ve siyasi etik açılarından vatandaşlar vekillerinde neler beklerler biraz da onlara bakalım.

Milletvekili adayı olan kişiler seçim sürecinde seçmenine çeşitli konularda vaatlerde bulunurlar. Seçmenler verdikleri sözleri seçildikten sonra tutmalarını beklerler.
Bu nedenle milletvekili olmadan önce adayların yerine getirmeyecekleri konularda vaatte bulunmamaları gerekir.

Aksi durum siyasete olan güveni zayıflatır ve neticede sistem zarar görür.

Milletvekilleri görevde bulundukları süre içerisinde her yasama dönemi sonlarında iletişim araçları yoluyla topluma mal beyanında bulunmalıdırlar.

Milletvekillerinin söylemleri, yaşam biçimleri ve davranışları birbirine uyumlu olmalıdır.

Topluma örnek olmalıdırlar.

Milletvekili olan kişi halkın ihtiyaç duyduğu hizmetler ve sorunlar hakkında gerek ulusal ve gerekse yerel düzeyde çözüm getirebilecek en az bir alanda uzmanlaşmış olmalıdır. Yani belli bir alanda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır.

Milletvekilleri görev süreleri içerisinde temsil ettikleri kitlerinin çıkarlarına aykırı
kişisel çıkar peşinde olanların aleti olmamalıdırlar.

Bu gibi durumlar karşısında kamu yararını önde tutmalıdırlar. Bu konuda çıkar çevrelerinin baskılarına boyun eğmemelidirler.

Milletvekili olan bir kişi eğer kamu kurumlarında görev alacaklar hakkında atama ve benzeri şahısları değerlendirme gibi bir güç kullanacaksa tarafsızlık, liyakat ve kamu yararına önem vermelidir.

Milletvekilleri tüm faaliyetlerinde temsil ettikleri vatandaşlarına karşı açık ve şeffaf olmalıdırlar.

Çalışmaları hakkında sürekli olarak halka ve sivil toplum kuruluşlarına çeşitli iletişim araçları kanalıyla bilgi vermelidirler. Sorulan soruları cevaplamalıdırlar.

Milletvekilleri seçildikten sonra sadece kendilerine oy verenlerin değil vermeyenlerin de vekili olduklarını dikkate alarak temsil görevini yürütmelidirler. Her konuda demokratik kuralarla uygun hareket etmelidirler.

Görevlerini yerine getirmeleri sırasında tarafsız olmalıdırlar.

Milletvekilleri, yapacakları her türlü davranışlarından dolayı kişisel olarak sorumludur. Meclis çatısındaki kürsü dokunulmazlığının dışında kişisel davranışlardan dolayı ortaya çıkacak suç teşkil eden her konuda soruşturmaya ve yargılanmaya daima açık olmalıdırlar.

Milletvekilleri görevleri sırasında kamu hizmetlerinde görev yapan memur ve bürokrat üzerinde siyasi baskıya neden olacak davranışlarda bulunmamalıdırlar.

Milletvekilleri, kamu hizmeti yapmaları nedeniyle kendilerine sağlanan kamusal imkanları amaçları dışında kullanmamalıdırlar.

Milletvekilleri, Genel Kurul veya komisyonlarda yapılacak olan oylamalarda kendilerini seçenlerin çıkarlarını önde tutarak oylarını kullanmalıdırlar. TBMM’de kararlarını verirken hür iradelerini kullanmaya özen göstermelidirler.

Genel Başkanlarının veya parti gruplarının istekleri olsa dahi, yanlış buldukları konulardaki kararlara evet dememelidirler.

Lider Sultasına Karşı Korkmadan Fikirlerini Açıklayabilmeli ve gerektiğinde istifa edebilme cesaretini göstermelidirler.

Milletvekili toplumun bugününe ilişkin sorunlarına çözüm ararken
geleceğine yönelik öngörülere sahip olmalıdır.

Ülkemizin ve Laik Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğü için her şeyi göze alabilmelidirler.

Seçildikten sonra meclis çatısı altında yaptıkları yemine sadakat göstermelidirler.
(daha&helliip;)

Milletvekili

Etiketler: , , ,

Milletvekili, demokratik ülkelerde genel seçimler ile seçilerek parlamentoda halkı temsil hakkı kazanan kişidir. Çoğu modern ülkede, iki aşamalı meclisler olduğu için, milletvekili genelde alt kanattaki üyelere verilen isimdir, çünkü üst kanadın senato gibi farklı bir ismi vardır. Türkiye’de tek meclis vardır ve TBMM üyelerine milletvekili denir. Milletvekilleri genelde belirli siyasi partilere bağlıdır.Bağımsız olarak da istediği bölgeden seçime katılabilirler.

    • Ara